(د بهلول کیسې (۷

وچكالي او د بهلول ځواب

په بغداد او شاو خوا كليو كې يې وچكالي وه. ټول باغونه او كروندې له تندې سوځېدل. ټول اسمان په ورېځو پوښلى ؤ خو باران نه ورېدۀ. خلكو هره ورځ د باران په تمه تېروله مګر د باران پته نه وه.

يوه شپه په اسمان كې تالنده او برېښنا شوه، اسمان ډېر وغورېدۀ او د خلكو امېد ډېر شو خو بيا هم باران ونه ورېد.

هارون الرشيد په بهلول پسې سړى واستاوۀ. بهلول چې راغى خليفه ورته وويل: سبب څۀ دى چې اسمان تورې ورېځې پوښلى دى خو باران نه اوري؟

بهلول ورته وويل: دا ستا د ظلم تياره ده چې اسمان ته رسېدلې او د باران مخه يې نيولې ده.

کلیدي کلمې: