(د بهلول کیسې (۶

د خليفه عادل والى

يوه ورځ بهلول د خلكو په ټولي كې وويل: هارون الرشيد عادل او با انصافه خليفه دى.

خلكو ورته په تعجب وكتل او ويې پوښت: ته ولې دا وايې؟

بهلول ځواب وركړ : تېره شپه له خليفه سره وم او دۀ په خپله ژبه ويل چې عادل او با انصافه يم.

کلیدي کلمې: