(د بهلول کیسې (۵

بهلول او ګوډ

يو احمق بهلول ته په مخه ورغى، ورته يې ويل: په پیزه مې مچ ناست دى، لېرې به يې كړی!

بهلول ورته وويل: ولې! ته يې نه شې لېرې كولى؟

هغه وويل: زما پښه ګوډه ده.

بهلول ورته وويل: لاس خو دې نه دى ګوډ!

ګوډ وويل عجیبه خبره كوی، زما پښه ګوډه ده زه څنګه مچ وشړم.

بهلول ورته ځير ځير وكتل، مچ يې ترې وشاړۀ او ويې ويل: ته سم وايې، ما وبخښه، ته هم له پښو ګوډ يې او هم له سره (يعنې عقل دې هم ګوډ دى)

 

کلیدي کلمې: