(د بهلول کیسې (۱۴

د كتاب متن او حاشيه

يوه ورځ يو سړى په مجلس كې چې بهلول هم موجود ؤ وويل: ما د يوۀ كتاب متن ولوست خو ورباندې پوى نه شوم. بهلول ورته سمدستي وويل: څوك چې په حاشيه كې ژوند كوي، له متنه نه خبرېږي.

کلیدي کلمې: