(د بهلول کیسې(۳

د بهلول وېره

يوه ورځ يوۀ كم عقل شاعر بهلول ته وويل: زه له سپين كاغذه تر هغه وخته وېرېږم چې شعرونه مې نه وي ورباندې ليكلي.

بهلول ورته وويل: او زه بيا تر هغه وخته له سپين كاغذه نه ډارېږم چې تا پرې شعرونه نه وي ليكلي.

کلیدي کلمې: