د امام موسى كاظم عليه السلام په وړاندى د ابو يوسف بى ځوابه كيدل

يوه ورځ دري يم عباسى خليفه (مهدى)، امام موسى كاظم عليه السلام او ابو يوسف سره ناست وو ابو يوسف (چى د اهليبيتو عليه السلام مخالف ؤ) مهدى ته وويل: اجازه راكوي چي له موسى بن جعفر عليه السلام نه څو پوښتنې وكړم چى پاتى يې راولم؟                                                    

مهدى عباسى: هو        

ابو يوسف امام عليه السلام ته وويل:اجازه ده، چې يوه پوښتنه وكړم؟                                                        

امام عليه السلام : پوښتنه كوه.                                  

ابو يوسف : په حج كى احرام تړلی (محرِم) سړى ته روا ده، چې په سيورى كى وګرځى.                        

امام عليه السلام : نه.                                              

ابو يوسف: كه محرِم په ځمكه خيمه ولګوي نو بيا څنګه؟                      

  امام عليه السلام: روا دى.                                           

ابو يوسف: په هغو دوو سيورو كى څه فرق دی، چې په وړومبى كى روا نۀ ده  او په دويم كى جائز دى؟ 

امام: ښځه په مياشتنى عادت كى، قضا شوى نمونځونه بيرته راګرځوى كه نه؟                                            

ابو يوسف: نه.

 امام عليه السلام: ايا په دى ورځوكې به، خوړلې روژې بيرته نيسى؟

ابويوسف: هو.                                                

امام عليه السلام: ووايه چې په دې دواړو كى څه توپير دی، چې په وړومبى كى د نمانځه قضائې نشته او په دويم كى د روژى قضائى شته؟                                                    

ابو يوسف: حكم همداسى دی.                            

امام عليه السلام: په حج كى د محرِم په باب هم هم داسى حكم راغلی دی چې څنګه وويل شو. (لازم نه ده چې پـه شرعى مسايلو كى قياس وكړى)                                              

ابو يوسف بى ځوابه پاتى شو، مهدى عباسى ورته وويل: امام دې بړ نه كړ.                                                ابويوسف : ((رمانى يحجردامغ)) موسى بن جعفر زۀ په سخت كاڼى وويشتم" يعنى هغه ته بې ځوابه شوم.[1]                 

 

[1] . (له عيون الاخبار الرضا (1/78) نه اخستل شوى دى.