(د امامت مسـئله (۳

 امام د شريعت ساتونکى دى

ليکوال: حضرت آية الله  مکارم شيرازي

مونږ عقيده لرو چې امام  هيڅ کله له ځانه (نوى شريعت او قانون) نه راوړي، بلکه د هغه دنده د اسلام د پيغمبر د شريعت او دين ساتنه  او د هغه کار دغه مقدس دين ته د خلکو لارښوونه د دين معرفي تبليغ او تعليم او ساتنه ده.

او هم دا راز عقيده لرو چې امام بايد د اسلام په ټولو اصولو او فروعو او د هغه په احکامو او قوانينو او د قرآن په تفسير او معنا پوره پوره پوهه وي. او په دغه څيزونو د هغه علم او پوهه الهي اړخ لري او له رسول الله مبارکه هغه ته رسيدلي وي.

هو هم داسې علم دى چې خلک پرې پوره باور او اعتماد کولى شي او  په اسلام په پوهيدلو کې پر هغه تکيه او باور کولى شي.

کلیدي کلمې: