د اجتهاد باب تل پرانستی دی

مونږ عقيده لرو چې د اجتهاد باب په ټولو مسائلو  کې خلاص دی، او ټول د نظر  خاوند فقيهان کولی شي الهي احکام له تيرو څلورو  منابعو راوباسي او هغو کسانو ته يې چې د استنباط قدرت نه لر ي ورکړی. که څه هم  نظرونه يې له تيرو فقيهانو سره ځينې فرقونه ولری.او باوري يو چې کوم کسان په فقې کې د نظر  خاوندان نه دي، هميشه بايد ژونديو فقيهانو ته چې د زمان او مکان په مسايلو خبر دي مراجعه وکړي او په اصطلاح دهغوي تقليد وکړي او په فقهې کې متخصصانو ته د ناخبرو کسانو مراجعه له بديهياتو ګڼو. مونږدغو فقيهانو ته (مرجع تقليد) وايو، په دې ډول له مړ فقيه څخه ابتدايی تقليدجايز نه ګڼو؛ ضرور بايد د ژونديو فقيهانو تقليد وشي چې فقه تل  په حرکت او  تکامل کې وي.

کلیدي کلمې: