دریم آفت: د ظهور وخت ټاکل

د مهدويت فرهنګ يو افت دا هم ده چې ځينې خلق د ظهور وخت ټاکلو پسې دي. حال دا چې د ظهور وخت خلقو باندې پټ او مخفي دے. او زمونږ د ديني پيشوايانو د ظهور د وخت ټاکلو نه نهي او منع کړې ده. او دا يې ويلي دي. چې کوم خلق د ظهور وخت مقرر او وټاکي هغه دروغجن خلق دي. له حضرت امام باقر عليه السلام نه پوښتنه وشوه. چې آيا ظهور له پاره وخت معين او ټاکلې شوې دے؟

نو امام عليه السلام ورته وفرمايل:

هغه کسان چې ظهور له پاره وخت ټاکي هغه دروغجن دي او دا خبره يې درې ځلې تکرار کړه.

په دې حال کې هم ځينې په آګاهۍ سره او ځينې په ناخبرۍ سره ظهور له پاره وخت ټاکي چې د هغې ډير لږ اثر د نا اميدۍ او مايوسۍ احساس کول دي د هغو کسانو له پاره چې په دغو دروغجنو وعدو او ژمنو يې باور کړې دے او د هغې په خلاف يې ليدلي دي.

پس په هم دې وجې حقيقي منتـظرانو له پکار دي چې خپل ځان د جاهلو خلقو چالونو نه وساتي. او د ظهور د وخت په باره کې يواځې د خداې پاک د ارادې انتظار وکړي.