آیا امام زین العابدین (ع) بيمار يا ناروغ ؤ

امام سجاد(ع) د کربلا په پيښه کښې بيمار ؤ او دا د خداي حکمت او مصلحت ؤ چې دی بيمار وي او د کربلا په پيښه کښې بچ پاتې شي. چې د امامت سلسله او لړۍ جاری پاتې شي. د کربلا له پيښې وروسته هغه بزرګوار روغ رمټ ؤ او ټول عمر يې د دين په تبليغ او د خپلې دندې په پوره کولو کښې تير کړ. نو ځينې خلق چې وایي "ناروغ امام" د دې مطلب دا نۀ دی چې هغه مبارک ټول عمر بيمار ؤ. داسې نۀ ده بلکې له دې امله چې د کربلا په پيښه کښې هغه محترم ناروغ ؤ نو ځينې خلق ورته ناروغ امام وايي.